Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program wyporczy
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

„Wiślanie„
2018 r.

Wiślanie 2018 to grupa doświadczonych osób, która dostrzegając wszystkie walory oraz potencjał Wisły, pragnie wdrożyć efektywny program rozwoju naszego miasta. W tym celu przystępujmy do wyborów, przedstawiamy program, zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach, a przede wszystkim do współpracy.
Naszym nadrzędnym celem jest rozwój miasta, dalsza poprawa jego wizerunku oraz ciągłe polepszanie warunków życia mieszkańców Wisły.
Wszystkie działania chcemy opierać w głównej mierze na współpracy, dialogu, wzajemnym szacunku i tolerancji. Do zgłaszanych problemów, zarówno tych o małej, jak i o dużej skali, chcemy podchodzić z zaangażowaniem i dążyć do ich rozwiązania. W swoich działaniach chcemy uwzględniać potrzeby mieszkańców naszego miasta ze wszystkich grup wiekowych.

Przyjęty cel zamierzamy realizować w następujących obszarach:

Infrastruktura: 

 • dokończenie budowy kompleksu kąpielowego w Wiśle Centrum,
 • rozwój infrastruktury rekreacyjnej w dolinach naszego miasta,
 • budowa oraz remont chodników i mostów, w tym chodnik do skoczni w Malince,
 • uzupełnianie i wymiana oświetlenia w mieście,
 • kontynuacja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • dalszy rozwój infrastruktury na terenie kompleksu sportowego „JONIDŁO„,
 • sieć rowerowa pomiędzy dolinami,
 • modernizacja tras biegowych na Kubalonce,
 • budowa skansenu wraz z odtworzeniem zabytkowych budynków ( rejon małej zapory w Wiśle Czarnym ),
 • dążenie do uporządkowania centrum miasta. 

Oświata i wychowanie:

 • poprawa warunków funkcjonowania szkół gminnych,
 • doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w brakujący sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • adaptacja pomieszczeń lub budowa nowoczesnego przedszkola w centrum miasta.

Problemy społeczne:

 • dalsze usprawnienie pracy Urzędu Miasta wraz z poprawą jego infrastruktury,  
 • promowanie i rozwój  budżetu partycypacyjnego, czyli demokratycznego procesu dyskusji i podejmowania
    decyzji, w którym każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydać część budżetu miejskiego,
    organizowanie spotkań i konsultacji społecznych,
 • poprawa komunikacji publicznej,
 • poprawa bytu osób niepełnosprawnych i starszych poprzez redukcję barier architektonicznych, 
 • organizację klubów, grup samopomocowych oraz szkoleń i spotkań w dolinach naszego miasta,
 • stała współpraca z działającymi na terenie miasta kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania istniejących problemów społecznych,
 • współpraca z jednostkami działającymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz koordynacja działalności prewencyjnej prowadzonej przez Komisariat Policji, Straż Miejską, Ochotnicze Straże Pożarne,
 • zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych w mieście, w tym również placów zabaw.

Kultura, sport, turystyka, wypoczynek oraz promocja miasta:

 • zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej miasta, co w konsekwencji wpłynie na wydłużenie sezonów,
 • tworzenie oferty imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych na terenie miasta przy współpracy i zaangażowaniu
    wszystkich środowisk,  
 • wykorzystanie istniejącej na terenie miasta bazy sportowej (skocznie narciarskie, trasy biegowe, trasy i ścieżki     rowerowe, sale sportowe, boiska) do rozszerzenia oferty turystycznej miasta; rozszerzenie oferty artystycznej     towarzyszącej organizowanym w mieście imprezom sportowym,
 • konsekwentne działania zmierzające do poprawy estetyki, ładu i porządku w mieście,
 • dalsza poprawa stanu szlaków turystycznych - ich oznakowania i opisu,
 • aktywna promocja miasta, stała współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 • promowanie działających w mieście twórców ludowych, zespołów, grup śpiewaczych, chórów, orkiestr, itp.

 

           Na terenie Wisły znajduje się  duża ilość infrastruktury, obiektów i nieruchomości będących własnością lub zarządzanych przez powiat i województwo. Będziemy nadal zabiegać o dobrą współpracę z nimi w celu między innymi modernizacji, budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich i powiatowych. 
Wizerunek miasta jest w dużej mierze uzależniony od inicjatywy prywatnych właścicieli, działających w mieście przedsiębiorców i inwestorów. W tym zakresie deklarujemy  dalszą efektywną współpracę i wszelką pomoc odpowiednich służb miejskich.
Wisła jest piękną miejscowością, posiada ogromny potencjał naturalny, materialny i kulturowy. Dzięki zaangażowaniu osób zarządzających oraz wszystkich mieszkańców może się rozwijać, zapewnić dostatek swoim mieszkańcom oraz dostarczyć wielu radości i atrakcji wszystkim gościom odwiedzającym naszą Perłę Beskidów.

Poprzez realizację programu chcemy, aby nasi młodzi mieszkańcy nie musieli opuszczać swojej miejscowości w poszukiwaniu pracy!
Najbliższe zadanie dla nas wszystkich, to pójść do wyborów i wybrać aktywnych, kreatywnych i mądrych ludzi na wszystkich szczeblach samorządu.

TWÓJ GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!

Komitet Wyborczy Wyborców "Wiślanie"

Wystarczy informacji? Zanim wyłączysz komputer, nie zapomnij o kontakcie z nami!